METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Sơn Chống Hà

ECOLOFLEX SPC 200 HS - Sơn chống hà tự làm bóng không chứa thiếc, thích hợp cho mọi đội tàu, có hiệu quả chống hà dài hạn


Sơn chống hà tự làm bóng không chứa thiếc, thích hợp cho mọi đội tàu, hiệu quả chống hà dài hạn 

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá

 

 

 

  


Nippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN