METACO GROUP

Ngôn ngữ:


HI-PON 20-04 STE 80 - sơn lót epoxy mastic không kén bề mặt, hàm lượng rắn cao


Sơn lót chống rỉ gốc Epoxy Mastic 2 thành phần, không kén bề mặt.

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá