METACO GROUP

Ngôn ngữ:


HI-PON 20-07 EPOXY ZINC PHOTPHATE 70 - Sơn chống rỉ epoxy chứa phốt phát kẽm


Sơn lót chống rỉ gốc Epoxy 2 thành phần, chứa phốt phát kẽm

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá