METACO GROUP

Ngôn ngữ:


NEOGUARD 100-Sơn gốc epoxy, thiết kế riêng cho việc bảo dưỡng và sửa chữa, linh hoạt, không kén bề mặt,


Sơn gốc epoxy, thiết kế riêng cho việc bảo dưỡng và sửa chữa, linh hoạt, không kén bề mặt, phù hợp với làm sạch tôn bằng chải tay.

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá