METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Sơn tính năng đặc biệt

NIPPON 1226 EPOTAR HB - Sơn Epoxy nhựa than đá chuyên dụng công trình ngầm


Sơn gốc Epoxy chứa nhựa than đá, tuyệt hảo cho các công trình ngầm 

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá

Nippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN