METACO GROUP

Ngôn ngữ:


Sơn Phủ Màu

NIPPON O-MARINE FINISH - Sơn phủ gốc Alkyd chuyên dụng cho khu vực thượng tầng và boong tàu, có khả năng chịu thời tiết tuyệt hảo


Sơn phủ gốc Alkyd chuyên dụng cho khu vực thượng tầng và boong tàu, có khả năng chịu thời tiết tuyệt hảo 

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá

 

 

 

  


Nippon PaintNippon Marine
NPMSNPVN