METACO GROUP

Ngôn ngữ:


NIPPON U-MARINE FINISH


Sơn phủ gốc Polyurethane chuyên dụng cho khu vực thượng tầng và mạn khô, có khả năng chịu thời tiết tuyệt hảo 

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá