METACO GROUP

Ngôn ngữ:


NOA FWT - Sơn gốc epoxy, thiết kế riêng cho các két nước ngọt,


Sơn gốc epoxy, thiết kế riêng cho các két nước ngọt, có khả năng hiển thị chiều dày bằng màu sắc

Quý khách muốn biết giá bán, làm ơn nhấn vào: Bản Yêu Cầu Chào Giá

 

 

 

  /images/Upload/files/14-11.pdf